7/22/14

GOP Georgia Senate Primary

Perdue
50.88% (245,725 votes)
Kingston
49.12% (237,192 votes)